TEXT: J 14, 23 – 31 Ježiš mu odpovedal: Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo, a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu a budeme prebývať u neho.  Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, ktorý ma poslal. Toto som vám povedal, keď som bol s vami.  Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje! Počuli ste, že som vám povedal: Odídem a prídem k vám. Keby […]

Kázeň na 1. slávnosť svätodušnú (biskup Marián Čop)[...]

Trampoty nalevo Sociální demokracie jde v Evropě od porážky k porážce – tento řetězec trvá už příliš dlouho, trend je setrvalý a obecný. Kde se stala chyba? Jak tento trend zvrátit? Zdá se, že klíčem není jen otázka marketingu, ve smyslu, když si soc.-dem. strany najmou lepší agentury, výsledek se dostaví. Problém ČSSD nespočívá jenom v tom, že média vlastní oligarchové a političtí protivníci, a že pro ČSSD nepracuje marketingový guru jako Mára Prchal. Problém není, že levice nemá moderní zbraně, se kterými by uměla vítězit, ale že bojuje pod špatnou vlajkou, bojuje špatné války a zvolila si nepřátele, proti kterým neumí mobilizovat. Neboli ještě jinak – levice potřebuje znovu promyslet svoje opodstatnění, […]

Náhled do dilemat na levici s malým přesahem do života církve (Juraj Laššuth)[...]

Recenze knihy: Ullrich, Daniel; Diefenbach, Sarah; Es war doch gut gemeint: Wie Political Correctness unsere freiheitliche Gesellschaft zerstört, München 2017, 288 s. Mnohý z nás se jistě už léta snaží postihnout „gramatiku“ ideologie, která výrazně určuje soudobou euroatlantskou společnost. Někomu to připadá levicové, jinému socialistické, další nadává na  „rudozelené“, jiní se zaměřují na utopické rysy tohoto diskursu a souzní jim to s Gorkého „děťmi soĺnca“, sluníčkáři – žádná nálepka ale nesedí. Stoupenci těchto idejí obvykle dávají najevo  morální převahu nad většinou svých spoluobčanů (virtue signalling), tedy jakési sekularizované farizejství? Podle autorů knihy, kterou chci představit, lze vidět tento fenomén i jako pseudonáboženství, sektářství, zaplňující za Západě vakuum po tradičním […]

Nenoste sombrera! Jak politická korektnost rozbíjí naši svobodnou společnost (Jaroslav Vokoun)[...]

Dear brothers and sisters, as we, Czechs, say, I have prepared a trap or a pit for myself by choosing the letter of James for my preaching. It is rather a difficult epistle to deal with. The great battle and spiritual warfare started in Paradise with seducing Eve and then having Adam lured too. And this fight and struggle is still going on.  Often, we think it was/is a simple fight between the devil and the humanity and sometimes we may easily slip into naïve thinking that man is kind of innocent in this struggle. Eve (Adam) was tempted but the luring (seducing) would have […]

Sermon on James 1:16 – 21 (by Martin Damašek)[...]

Lukáš 11,5-13 Řekl jim: „Někdo z vás bude mít přítele, půjde k němu o půlnoci a řekne mu: ‚Příteli, půjč mi tři chleby, 6protože právě teď ke mně přišel přítel, který je na cestách, a já mu nemám co dát.‘ On mu zevnitř odpoví: ‚Neobtěžuj mne! Dveře jsou již zavřeny a děti jsou se mnou na lůžku. Nebudu přece vstávat, abych ti to dal.‘ Pravím vám, i když nevstane a nevyhoví mu, ač je jeho přítel, vstane pro jeho neodbytnost a dá mu vše, co potřebuje. A tak vám pravím: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude […]

Kázání na 5. neděli po Velikonocích (Jaroslav Vokoun)[...]

Sk 7:55-60, 1Pt 2:2-10, J 14:1-14, RCL rok A „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí“ (nebo „nermutiž se srdce vaše“, BKR), říká Kristus svým učedníkům po Poslední večeři. „Vaše srdce ať se nechvěje,“ slyšíme po předpovědi Jidášovy zrady, Petrova zapření a Ježíšova odchodu. „Vaše srdce ať se nechvěje,“ slyšíme z úst, které budou za chvíli šeptat v Getsemane: „Smutná je duše má až k smrti“. Z lidského hlediska by se snad taková výzva mohla jevit nemístná. Učedníci budou mít k zármutku či úzkosti zajisté dost důvodů, Ježíš bude pryč a oni budou vězet až po uši ve svých selháních. Možná by také byli rozpačití, kdyby nespali a viděli krvavý pot Mistra a jeho chvějící se rty při agonii v zahradě. Ale třeba […]

Kázání na 4. neděli po Velikonocích (Martin Grombiřík)[...]

Dear brothers and sisters, the story of washing the disciples´ feet is not merely a “beautiful story” of “feeling for the other one” or a mere demonstration of human humility that ought to be followed to become “a good man”. Something much more serious and deeper is going on in the Gospel text. In the Gospel narrative, we encounter the root of sin, namely the human pride presented in Peter. This pride manifests the need for the law that restrains man and mirrors his sin. In Peter´s dialogue with Jesus, we have a deep dive into the very core and root of sin […]

Sermon on John 13:1-15 (by Martin Damašek)[...]

Na téma národ a nacionalismus neslyšely generace socializované v posledních třiceti letech asi nic positivního – obojí se jevilo jako překážka v postupu vítězného liberálního universalismu. Ale ani my starší jsme o těchto tématech nic dobrého neslyšeli, jen odsuzování buržoazního nacionalismu a chválu socialistického internacionalismu. Možná už té kritiky bylo moc, možná ji zpochybňuje i to, že varování před „nacionalismem a populismem“ zaznívá dnes hlavně z úst poválečných elit, jejichž čas už vypršel a jim se jejich odchod z politického výsluní jeví jako konec demokracie – nevím, v každém případě se kniha izraelského filosofa Yorama Hazonyho s provokativním názvem The virtue of nationalism (New York 2018) stala rázem „světovým“ bestsellerem. Nechme se tedy vyprovokovat, opusťme „bezpečný prostor“ […]

Národ a nacionalismus očima izraelského filosofa. Recenze: Yoram Hazony – The virtue of nationalism (Jaroslav Vokoun)[...]

»Milé sestry a milí bratři!«             Rád bych Vás pozval k výkladu a zamyšlení nad jedním z klenotů staro-hebrejské poesie, jímž je právě 148. Žalm.             Tento Žalm, který se nalézá na konci celého biblického Žaltáře (proto i 5. knihy Žalmů), patří ke zvláštní skupině Žalmů: 146. – 150., jimiž je Žaltář uzavírán. Společným tématem těchto básní–písní je chvála – prostá snaha s vděčností a v radosti chválit Boha za všechno! Tato snaha se pak koncentruje a jasně manifestuje ve zvolání, kterým Žalmy z této skupiny (nejen) začínají i končí a které je jejich sdíleným refrénem – Haleluja čili „Chvalte Hospodina“.             Žalm stojí na kořeni הלל – h-l-l. Sám kořen má tři možné (homonymní) významy, dle četnosti: 1. „chválit“, […]

Exegeze 148. Žalmu: (O)pozice Boží chvály (Tomáš M. Živný)[...]

Koncem minulého roku 2019 se podařilo uskutečnit další dlouho plánovanou administrativní změnu, a to přesun kanceláře církve a archivu z prostorů na Žižkově do Mathesiovy síně v Jirchářích. Kancelář v bytě na Ježkově ulici, původně zamýšlená jako dočasné řešení, sloužila nakonec ústředí církve tři roky, překlenula období reorganizace a poskytla chybějící zázemí administrativě. Za rychlou ochotu s poskytnutím bytu v tomto období od roku 2017 patří velké poděkování pronajímateli a jeho laskavosti k potřebám církve! Postupně se ale stále víc ukazovalo, že ústředí vyžaduje větší prostory zejména k zasedáním a setkáváním. Jednání církevní rady a rozmluvy s partnery a delegacemi se stále odehrávaly v Mathesiově nebo Lutherově síni mimo kanceláře. Jako nejschůdnější a finančně nejméně náročné se nakonec po zvážení různých možností ukázala idea využití […]

Kancelář církve v Mathesiově síni (Ján Maca)[...]