Dear brothers and sisters, we have come to the end of the church year. This year has been much different than other years for all of us, for the country and pretty much for everybody. Usually, other years, as the comfortable Westerners, we tend to have this naïve and rather optimistic attitude to the flow of the time of a year. On the New Year´s Eve we say by-by to the old year and welcome to the new one. Or, as the saying goes, “something ends and something new begins”, not a big deal, right? We change years and experiences like socks. […]

Sermon on Matthew 25:1 – 13 (by Martin Damašek)[...]

Lukáš 5,17-2617Jednoho dne učil a kolem seděli farizeové a učitelé Zákona, kteří se sešli ze všech galilejských a judských vesnic i z Jeruzaléma. Moc Páně byla s ním, aby uzdravoval. 18A hle, muži nesli na nosítkách člověka, který byl ochrnutý, a snažili se ho vnést dovnitř a položit před něj. 19Když viděli, že ho nepronesou zástupem, vystoupili na střechu, udělali otvor v dlaždicích a spustili ochrnutého i s lůžkem přímo před Ježíše. 20Když viděl jejich víru, řekl tomu člověku: „Tvé hříchy jsou ti odpuštěny.“ 21Zákoníci a farizeové začali uvažovat: „Kdo je ten člověk, že mluví tak rouhavě? Kdo může odpustit hříchy než sám Bůh?“ 22Ježíš však poznal jejich myšlenky a odpověděl jim: „Jak to, že tak uvažujete? 23Je snadnější […]

Kázání na 17. neděli po Trojici (Jaroslav Vokoun)[...]

Dear brothers and sisters, today, the zeitgeist, the spirit of the time, is a never ending dialog that is believed to cover all differences and join together whatever essentially different things or loyalties or to make things complicated or muddy so truth is hard to see. The old evil is still using the same deceiving tactics: “Did God really say…?” (Genesis 3:1) Who is to be trusted? And human hearts are restless in despair, torn apart by passions, pierced by hatred, cast away and wasted by evil – even in our own “tolerant” and “progressive” times.  But the Lord breaks in […]

Sermon on Matthew 6:24-34 (by Martin Damašek)[...]

Za základ dnešní promluvy je vzat text z alternativní řady, taktéž z Evangelia podle Lukáše, z kapitoly 7., od verše 36. po 50. Slyšíme tato slova: Jeden z farizeu pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. V tom městě byla žena hříšnice. Jakmile se dozvěděla, že Ježíš je u stolu v domě farizeově, přišla s alabastrovou nádobkou vzácného oleje, s pláčem přistoupila zezadu k jeho nohám, začala mu je smáčet slzami a otírat svými vlasy, líbala je a mazala vzácným olejem. Když to spatřil farizeus, který ho pozval, řekl si v duchu: „Kdyby to byl prorok, musel by poznat, co je to za ženu, která se ho dotýká, že je to hříšnice.“ Ježíš mu na to […]

Kázání na 11. neděli po Trojici (Dominik F. Žbánek)[...]

Grace be to you. The text of the Holy Scripture that I am going to consider today is the first letter of the apostle Paul to the church in Corinth that we have just heard (15:1-10). Dear brothers and sisters, how am I to live? That is the question! What is the truth that is the truth for me to live? How to live in truth? These personal questions were haunting a desperate young man in the north of Sjaelland in Denmark when looking over the Baltic Sea. Another young man, much earlier, came to Milan, Italy, to take up one of the […]

Sermon on 1st Corinthians 15:1–10 (by Martin Damašek)[...]

Tradičně neděle Zboření jeruzalémského chrámu, nyní slavena německými církvemi jako Israelsonntag. Odtud jsou vzata některá čtení – evangelium a kázání na něj jsou ale pokračováním výkladu o podivuhodném rybolovu.  Evangelium a základ kázání:  Lukáš 5,(1-)9b-11 Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezaretského; tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili a vypírali sítě. Vstoupil do jedné z lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi: „Zajeď na hlubinu a spusťte své sítě k lovu!“ Šimon mu odpověděl: „Mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili. Ale na tvé […]

Kázání na 10. neděli po Trojici (Jaroslav Vokoun)[...]

Lukas 15.11-32 Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista, který sebe samého vydal za naše hříchy, aby nás podle Boží vůle, vytrhl z tohoto zlého věku. Jemu sláva na věky věků. Amen.              Drazí bratři a drahé sestry v Kristu Ježíši, milí Kristovi přátelé! Dnešní neděle má název Nalézání ztraceného. Alternativní perikopa, jež bude základem dnešní promluvy, přináší zvěst o marnotratném synu. Naše společné uvažování tedy primárně  povede k nalézání toho, co ztrácíme, co  můžeme ztrácet, jak marně ztrácíme, ale současně o tom, jak lze ztrácet marnost. Slyšme nyní text svatého evangelia podle Lukáše. V kapitole 15. od verše 11. po 32. Nalézáme zapsáno slovo od slova: Řekl také: „Jeden člověk měl […]

Kázání na 3. neděli po Trojici – Nalezení ztraceného (Dominik Žbánek)[...]

Lukáš 1,39-41 (číst až 46a) V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova. Vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu. Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle; byla naplněna Duchem svatým a zvolala velikým hlasem: „Požehnaná jsi nade všechny ženy a požehnaný plod tvého těla. Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána? Hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém těle. A blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána.“ Maria řekla: „Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli… Dnešní evangelium navazuje na vyprávění o tom, jak byl anděl Gabriel poslán […]

Kázání na svátek Navštívení Panny Marie (Jaroslav Vokoun)[...]

Dear brothers and sisters, who am I and who are you? And how should you and I live and what is the destination, the end, the telos of our life or struggle? We live in very interesting times that would surprise almost all our ancestors except the Romans of the Nero´s time: In today’s world, we cancel those questions. These questions are considered too irrational, too confusing, too subjective, too anthropocentric or too whatever, you name it… On one hand, our time regards these questions obsolete and stupid and at the same time closes its eyes to death and any kind of […]

Sermon on 1st Corinthians 1:18 – 25 (by Martin Damašek)[...]

Před časem jsme společně četli Ježíšova podobenství o ztracené ovci a o ztracené minci. Obě podobenství vrcholila tím, že hledající nalezne ztracené věci a pozve své přátele a sousedy či přítelkyně a sousedky, aby se radovali spolu s ním: „Radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila.‘ ‚Radujte se se mnou, poněvadž jsem nalezla peníz, který jsem ztratila.‘ A na konci následujícího podobenství o ztraceném a znovunalezeném synu vyzve otec služebníky, aby přichystali hostinu a veselili se spolu s ním  – a pokusí se ke sdílení radosti získat i svého rozzlobeného vzorného syna: Máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.‘                                      Evangelista Lukáš zde užívá sloveso, které by se dalo nejlépe asi přeložit jako […]

Kázání na text: Lukáš 1, 57-67 (Jaroslav Vokoun)[...]