Lukas 15.11-32 Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista, který sebe samého vydal za naše hříchy, aby nás podle Boží vůle, vytrhl z tohoto zlého věku. Jemu sláva na věky věků. Amen.              Drazí bratři a drahé sestry v Kristu Ježíši, milí Kristovi přátelé! Dnešní neděle má název Nalézání ztraceného. Alternativní perikopa, jež bude základem dnešní promluvy, přináší zvěst o marnotratném synu. Naše společné uvažování tedy primárně  povede k nalézání toho, co ztrácíme, co  můžeme ztrácet, jak marně ztrácíme, ale současně o tom, jak lze ztrácet marnost. Slyšme nyní text svatého evangelia podle Lukáše. V kapitole 15. od verše 11. po 32. Nalézáme zapsáno slovo od slova: Řekl také: „Jeden člověk měl […]

Kázání na 3. neděli po Trojici – Nalezení ztraceného (Dominik Žbánek)[...]

Lukáš 1,39-41 (číst až 46a) V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do hor do města Judova. Vešla do domu Zachariášova a pozdravila Alžbětu. Když Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, pohnulo se dítě v jejím těle; byla naplněna Duchem svatým a zvolala velikým hlasem: „Požehnaná jsi nade všechny ženy a požehnaný plod tvého těla. Jak to, že ke mně přichází matka mého Pána? Hle, jakmile se zvuk tvého pozdravu dotkl mých uší, pohnulo se radostí dítě v mém těle. A blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána.“ Maria řekla: „Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli… Dnešní evangelium navazuje na vyprávění o tom, jak byl anděl Gabriel poslán […]

Kázání na svátek Navštívení Panny Marie (Jaroslav Vokoun)[...]

Dear brothers and sisters, who am I and who are you? And how should you and I live and what is the destination, the end, the telos of our life or struggle? We live in very interesting times that would surprise almost all our ancestors except the Romans of the Nero´s time: In today’s world, we cancel those questions. These questions are considered too irrational, too confusing, too subjective, too anthropocentric or too whatever, you name it… On one hand, our time regards these questions obsolete and stupid and at the same time closes its eyes to death and any kind of […]

Sermon on 1st Corinthians 1:18 – 25 (by Martin Damašek)[...]

Před časem jsme společně četli Ježíšova podobenství o ztracené ovci a o ztracené minci. Obě podobenství vrcholila tím, že hledající nalezne ztracené věci a pozve své přátele a sousedy či přítelkyně a sousedky, aby se radovali spolu s ním: „Radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila.‘ ‚Radujte se se mnou, poněvadž jsem nalezla peníz, který jsem ztratila.‘ A na konci následujícího podobenství o ztraceném a znovunalezeném synu vyzve otec služebníky, aby přichystali hostinu a veselili se spolu s ním  – a pokusí se ke sdílení radosti získat i svého rozzlobeného vzorného syna: Máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen.‘                                      Evangelista Lukáš zde užívá sloveso, které by se dalo nejlépe asi přeložit jako […]

Kázání na text: Lukáš 1, 57-67 (Jaroslav Vokoun)[...]

Dear brothers and sisters, the narrative of the Rich Man and Lazarus is one of the greatest and strongest texts that are out there and that run to us and after us and that do not leave us untouched. Every time I read it, I get chills but at the same time deep and profound assurance and comfort. And interestingly, the morally radical story of the Rich Man and Lazarus is seldom misused for some of the social utopia that are out there in the world, perhaps because it involves in itself the unpleasant goose bumps and a certain heaviness.    The Rich Man […]

Sermon on Luke 16:19 – 31 (by Martin Damašek)[...]

Text: 2Kor 13:13 Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého so všetkými vami! Téma: 1+1+1=1? Drahé sestry a bratia, priatelia vo viere! Trojičná nedeľa je dobrým dôvodom na zamyslenie sa nad Božím dielom v čo možno najväčšom rozsahu. Trojičné učenie je totiž na prvý ale aj na ďalší pohľad takým trochu „kresťanským orieškom“, ktorý som s nadsadením popísala v názve témy matematickým vyjadrením: 1+1+1=1? Je to samozrejme logický i faktický nezmysel. Vysvetlenie je viac než potrebné. Toto učenie je pre človeka z cirkvi známe minimálne z kresťanských formulí, najmä z tej krstnej,  čo je citát z evanjelia podľa Matúša: čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha […]

Kázeň na sviatok Svätej Trojice (Jana Gregerová)[...]

TEXT: J 14, 23 – 31 Ježiš mu odpovedal: Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo, a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu a budeme prebývať u neho.  Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, ktorý ma poslal. Toto som vám povedal, keď som bol s vami.  Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje! Počuli ste, že som vám povedal: Odídem a prídem k vám. Keby […]

Kázeň na 1. slávnosť svätodušnú (biskup Marián Čop)[...]

Dear brothers and sisters, as we, Czechs, say, I have prepared a trap or a pit for myself by choosing the letter of James for my preaching. It is rather a difficult epistle to deal with. The great battle and spiritual warfare started in Paradise with seducing Eve and then having Adam lured too. And this fight and struggle is still going on.  Often, we think it was/is a simple fight between the devil and the humanity and sometimes we may easily slip into naïve thinking that man is kind of innocent in this struggle. Eve (Adam) was tempted but the luring (seducing) would have […]

Sermon on James 1:16 – 21 (by Martin Damašek)[...]

Lukáš 11,5-13 Řekl jim: „Někdo z vás bude mít přítele, půjde k němu o půlnoci a řekne mu: ‚Příteli, půjč mi tři chleby, 6protože právě teď ke mně přišel přítel, který je na cestách, a já mu nemám co dát.‘ On mu zevnitř odpoví: ‚Neobtěžuj mne! Dveře jsou již zavřeny a děti jsou se mnou na lůžku. Nebudu přece vstávat, abych ti to dal.‘ Pravím vám, i když nevstane a nevyhoví mu, ač je jeho přítel, vstane pro jeho neodbytnost a dá mu vše, co potřebuje. A tak vám pravím: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude […]

Kázání na 5. neděli po Velikonocích (Jaroslav Vokoun)[...]

Sk 7:55-60, 1Pt 2:2-10, J 14:1-14, RCL rok A „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí“ (nebo „nermutiž se srdce vaše“, BKR), říká Kristus svým učedníkům po Poslední večeři. „Vaše srdce ať se nechvěje,“ slyšíme po předpovědi Jidášovy zrady, Petrova zapření a Ježíšova odchodu. „Vaše srdce ať se nechvěje,“ slyšíme z úst, které budou za chvíli šeptat v Getsemane: „Smutná je duše má až k smrti“. Z lidského hlediska by se snad taková výzva mohla jevit nemístná. Učedníci budou mít k zármutku či úzkosti zajisté dost důvodů, Ježíš bude pryč a oni budou vězet až po uši ve svých selháních. Možná by také byli rozpačití, kdyby nespali a viděli krvavý pot Mistra a jeho chvějící se rty při agonii v zahradě. Ale třeba […]

Kázání na 4. neděli po Velikonocích (Martin Grombiřík)[...]