4. neděle postní (Lætare) MODLITBA K: Pomodleme se… Ježíši Kriste, náš Bože a náš bratře! Nacházíme se sice v postní době, ale je neděle; v postní době bychom zajisté měli činit pokání, a přece bychom se dnes měli radovat z tvého odpuštění. Dej nám tedy, ať v téhle zvláštní době myslíme na oba základní kameny naší víry v Tebe, na tvou smrt na kříži i na tvé vzkříšení. Dnes z Evangelia uslyšíme, že jsi nasytil více než pět tisíc lidí, a že to nebylo ani populistické ani triumfalistické gesto, nýbrž znamení přítomnosti a budoucnosti tvého království; vždyť jsi jasně odmítl, když chtěli přijít a provolat Tě takovým králem, jakými jsou naši pozemští vládcové. Pane, vyznáváme, […]

BOHOSLUŽBA do ČRo, 27. 3. 2022[...]

Milé sestry čtenářky a milí bratři čtenáři, letošní duben je přelomový měsíc: klasicky, neboť se pozdní zima zase láme ve vrcholné jaro (teplo střídá chlad); církevně, neboť na duben letos připadá svatý týden i týden velikonoční (smutný a kající půst střídají radostné velikonoce); aktuálně, neboť v době, kde tento článek píši, nevíme, jak se změní situace kolem ruské války na Ukrajině a kolem ruského plynu… do tohoto času přelomu / přerodu se pak jistě hodí ty biblické texty, které v sobě takovou tematiku obsahují. Toto zamyšlení píšu v týdnu po 5. neděli postní, která nese téma (explicitně třeba v agendě slovenské církve a. v.) „Ježíš Kristus jako velekněz“ a nabízí k němu coby biblické čtení nejednu perikopu […]

Zamyšlení na duben LP 2022[...]

Fundamenty luterské theologie: Jan 1, 15–18 Nejprve náš text, jak jsem si ho přeložil v polovici loňského roku: 15 Jan [Křtitel] o něm [tedy o Ježíši] svědčil životem i smrtí a volá: „Tenhle byl ten, o němž jsem řekl: »To je ten, přicházející po mě, který byl a je přede mnou!,« protože byl dřívější než já!“ 16 Vždyť z jeho plnosti jsme přijali všichni, a sice milost naproti milosti! 17 Neboť Zákon byl darován skrze Mojžíše, ale Milost a Pravda se stala skrze Ježíše Krista! 18 Boha kdysi–nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náruči Otcově, to On [o Něm] vykládal… A jak jsem si ho opětovně přeložil letos: 15 […]

Kázání pro 4. neděli adventní (T. Živný)[...]

Drazí přátelé výkladu Bible (exegeze) a čtenáři našeho Evangelica, dnes bych Vám rád představil a společně s Vámi prošel jeden Ježíšův autoritativní výrok, v němž implicitně mluví o sobě samém a významu Velikonoc. Tímto výrokem se ukazuje smysl Kristovy kříže – Ježíšovy spasitelné smrti jako Jeho sebe-oběti za nás všechny. Můžeme zde společně prostřednictvím našeho naslouchání poodkrýt hlubinu paradoxu tzv. radostné výměny: toho, že na sebe Ježíš vzal naše hříchy (zástupná oběť & absolutní láska) a daroval nám namísto nich svou slávu (theosis – „o-božení“). 1. text Jan 12, 24: „Amen, amen, pravím vám – Kdyby pšeničné zrno1, potom co spadlo do země,2 nezemřelo, pak zůstává jen ono samo; ale pokud by […]

Smrt zrna – vzrůst stromu : metafora ukřižování a vzkříšení v Ježíšově výroku u Jana 12, 24[...]

Otevřený dopis věroučnému výboru ECAV na Slovensku V Kristu drahé sestry a drazí bratří ve službě oltáře, členky a členové věroučného výboru ECAV, Χαρις και εἰρηνη – prvně Vás zdravím Pavlovým a poté i Lutherovým pozdravem, jakým často začínali své listy. Obracím se na Vás jako farář ECAV v ČR, partnerské církve Vaší církve, jako farář církve, která je s Vaší církví úzce propojena a jejíž část se přímo a bezprostředně hlásí k tradicím a zbožnosti Vaší církve a žije je a rozvíjí na území České republiky. Samozřejmě si uvědomuji, že by se duchovní jedné církve neměl vměšovat do vnitřních záležitostí jiné církve, tím spíše církve partnerské. Na druhou stranu si uvědomuji, že zvolené řešení, ve které celá […]

Protest jednoho theologa augsburské konfese proti neevangelickému čtení Bible v evangelické / luterské církvi[...]