Dear brothers and sisters, the narrative of the Rich Man and Lazarus is one of the greatest and strongest texts that are out there and that run to us and after us and that do not leave us untouched. Every time I read it, I get chills but at the same time deep and profound assurance and comfort. And interestingly, the morally radical story of the Rich Man and Lazarus is seldom misused for some of the social utopia that are out there in the world, perhaps because it involves in itself the unpleasant goose bumps and a certain heaviness.    The Rich Man […]

Sermon on Luke 16:19 – 31 (by Martin Damašek)[...]

Text: 2Kor 13:13 Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Ducha Svätého so všetkými vami! Téma: 1+1+1=1? Drahé sestry a bratia, priatelia vo viere! Trojičná nedeľa je dobrým dôvodom na zamyslenie sa nad Božím dielom v čo možno najväčšom rozsahu. Trojičné učenie je totiž na prvý ale aj na ďalší pohľad takým trochu „kresťanským orieškom“, ktorý som s nadsadením popísala v názve témy matematickým vyjadrením: 1+1+1=1? Je to samozrejme logický i faktický nezmysel. Vysvetlenie je viac než potrebné. Toto učenie je pre človeka z cirkvi známe minimálne z kresťanských formulí, najmä z tej krstnej,  čo je citát z evanjelia podľa Matúša: čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha […]

Kázeň na sviatok Svätej Trojice (Jana Gregerová)[...]

TEXT: J 14, 23 – 31 Ježiš mu odpovedal: Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo, a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu a budeme prebývať u neho.  Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, ktorý ma poslal. Toto som vám povedal, keď som bol s vami.  Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje! Počuli ste, že som vám povedal: Odídem a prídem k vám. Keby […]

Kázeň na 1. slávnosť svätodušnú (biskup Marián Čop)[...]

Dear brothers and sisters, as we, Czechs, say, I have prepared a trap or a pit for myself by choosing the letter of James for my preaching. It is rather a difficult epistle to deal with. The great battle and spiritual warfare started in Paradise with seducing Eve and then having Adam lured too. And this fight and struggle is still going on.  Often, we think it was/is a simple fight between the devil and the humanity and sometimes we may easily slip into naïve thinking that man is kind of innocent in this struggle. Eve (Adam) was tempted but the luring (seducing) would have […]

Sermon on James 1:16 – 21 (by Martin Damašek)[...]

Lukáš 11,5-13 Řekl jim: „Někdo z vás bude mít přítele, půjde k němu o půlnoci a řekne mu: ‚Příteli, půjč mi tři chleby, 6protože právě teď ke mně přišel přítel, který je na cestách, a já mu nemám co dát.‘ On mu zevnitř odpoví: ‚Neobtěžuj mne! Dveře jsou již zavřeny a děti jsou se mnou na lůžku. Nebudu přece vstávat, abych ti to dal.‘ Pravím vám, i když nevstane a nevyhoví mu, ač je jeho přítel, vstane pro jeho neodbytnost a dá mu vše, co potřebuje. A tak vám pravím: Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude […]

Kázání na 5. neděli po Velikonocích (Jaroslav Vokoun)[...]

Sk 7:55-60, 1Pt 2:2-10, J 14:1-14, RCL rok A „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí“ (nebo „nermutiž se srdce vaše“, BKR), říká Kristus svým učedníkům po Poslední večeři. „Vaše srdce ať se nechvěje,“ slyšíme po předpovědi Jidášovy zrady, Petrova zapření a Ježíšova odchodu. „Vaše srdce ať se nechvěje,“ slyšíme z úst, které budou za chvíli šeptat v Getsemane: „Smutná je duše má až k smrti“. Z lidského hlediska by se snad taková výzva mohla jevit nemístná. Učedníci budou mít k zármutku či úzkosti zajisté dost důvodů, Ježíš bude pryč a oni budou vězet až po uši ve svých selháních. Možná by také byli rozpačití, kdyby nespali a viděli krvavý pot Mistra a jeho chvějící se rty při agonii v zahradě. Ale třeba […]

Kázání na 4. neděli po Velikonocích (Martin Grombiřík)[...]

Dear brothers and sisters, the story of washing the disciples´ feet is not merely a “beautiful story” of “feeling for the other one” or a mere demonstration of human humility that ought to be followed to become “a good man”. Something much more serious and deeper is going on in the Gospel text. In the Gospel narrative, we encounter the root of sin, namely the human pride presented in Peter. This pride manifests the need for the law that restrains man and mirrors his sin. In Peter´s dialogue with Jesus, we have a deep dive into the very core and root of sin […]

Sermon on John 13:1-15 (by Martin Damašek)[...]

»Milé sestry a milí bratři!«             Rád bych Vás pozval k výkladu a zamyšlení nad jedním z klenotů staro-hebrejské poesie, jímž je právě 148. Žalm.             Tento Žalm, který se nalézá na konci celého biblického Žaltáře (proto i 5. knihy Žalmů), patří ke zvláštní skupině Žalmů: 146. – 150., jimiž je Žaltář uzavírán. Společným tématem těchto básní–písní je chvála – prostá snaha s vděčností a v radosti chválit Boha za všechno! Tato snaha se pak koncentruje a jasně manifestuje ve zvolání, kterým Žalmy z této skupiny (nejen) začínají i končí a které je jejich sdíleným refrénem – Haleluja čili „Chvalte Hospodina“.             Žalm stojí na kořeni הלל – h-l-l. Sám kořen má tři možné (homonymní) významy, dle četnosti: 1. „chválit“, […]

Exegeze 148. Žalmu: (O)pozice Boží chvály (Tomáš M. Živný)[...]

Pozdrav: Milost vám a pokoj, ať se vám rozhojní  poznáním Boha a Ježíše, našeho Pána. (2P 1,2) Text kázání: Ř 6, 3-8 Milí bratři a sestry, v lednu 2019 jsem byl na evangelické faře v Ostravě a ve staré křestní knize jsem poprvé viděl zápis o svém křtu. Bylo to pro mne něco zvláštního vidět, že různí lidé: rodiče, kmotři, farář, na mne mysleli a něco pro mne zorganizovali, učinili něco dobrého, krásného, hlubokého, trvalého, duchovního, v době, kdy já o světě moc nevěděl, nebo ne tak jako dnes. Znělo nade mnou Boží slovo, lidé se za mne modlili a podle rozkazu Kristova mě pokřtili čili spojili s Pánem Bohem, ponořili do Božího jména znamenajícího věčnou záchranu. […]

Kázání Marka Říčana o křtu nemluvňat[...]

Kdyby se mě někdo zeptal, v čem vidím hlavní bídu současných evangelických církví, v čem vidím hlavní problém, odpověděl bych docela stručně a jednoznačně: V tom, že jsme ztratili víru v účinnost Božího slova. V tom, že nevěříme, že slovo Boží působí svou vlastní silou a jeho účinnost nezávisí na tom, jak je kazatel výmluvný či jak dobří jsme křesťané. Kéž by kazatelé měli pravou výmluvnost a kéž bychom byli dobrými křesťany a nepřekáželi Božímu působení tím, že druhé pohoršujeme svým jednáním. Ale mělo by nám být jasné, že úspěch Božího díla mezi námi nezávisí na našem jednání a na našich kvalitách. Jinak je nebezpečné pouštět se do tak dobrodružné věci, jakou je víra […]

Kázání Jaroslava Vokouna na text z Evangelia podle Lukáše 8, 4-8[...]