Ordinácia nového pracovníka

Biskup Marián Čop a jáhen Ondrej Kotsch

Teraz choď, ja budem s tvojimi ústami a poučím ťa, čo máš hovoriť. (2 Mojžišova 4, 12)

Týmito slovami sa prihovoril brat biskup Marián Čop ordinovanému Ondrejovi Kotschovi v druhú pôstnu nedeľu, na službách Božích Slovenského ev.a.v. cirk. zboru dňa 8. marca 2020.

Na základe slov, ktoré zazneli Mojžišovi, keď ho Hospodin posielal k izraelskému ľudu do Egypta, aby ich vyviedol z otroctva k životu slobody v Kanaáne, zaznela zvesť ordinovanému bratovi Ondrejovi, ktorého Pán Boh prostredníctvom našej cirkvi posiela do duchovnej služby pre Boží ľud v našej cirkvi nielen v cirkevných zboroch v Prahe ale aj v Brne a Plzni.

Okamih ordinácie je veľmi silným momentom pre každého, kto sa k tejto službe odhodlá, hlavne keď si uvedomí, že je to Pán, ktorý vysiela do tejto služby. On hovorí choď kam ťa posielam, vydávaj svedectvo. V prvom rade zvesťou Božieho slova a evanjelia, službou tým, ktorí to potrebujú ale aj príkladom vlastného života. Keď Pán Boh posiela dáva vždy aj zasľúbenie a pomoc. Rovnako to mohol brat Ondrej ale aj prítomní v chráme Božom počuť zo slov Písma Svätého „ja budem s tvojimi ústami“. To je veľká opora v duchovnej službe, keď si uvedomujeme, že v tejto službe nie sme sami ale je to Hospodin, ktorý stojí pri nás.

K momentu rozhodnutia sa pre službu dochádza rôznym spôsobom a u každého je to individuálne, ale v prípade brata Ondreja k tomu prispela určite aj domáca výchova rodičov a starých rodičov, ktorí tiež v tejto službe zvesti evanjelia stáli a stoja i dnes. Veľmi silným momentom bolo aj to, že Bibliu pri ordinačnej prísahe pred oltárom držal v rukách otec nášho spolubrata Ondrej Koč, zborový farár v Prešove.

Slávnostnosť okamihu umocnila aj prítomnosť sestry farárky J. Gregerovej, brata farára Tomáša Živného, brata jáhna Dominika Žbánka a brata farára partnerskej cirkvi LECAV v ČR, brata Jakuba Retmaniaka, ktorí po prísahe ordinovaného brata Ondreja požehnali ho a vyslali do služby na Božej vinici skladaním rúk.

Ďakujem všetkým duchovným ale aj prítomným bratom a sestrám za spoločne prežitú milú slávnosť. Bratovi Ondrejovi prajeme veľa síl, múdrosti a vernosti sľubu v službe na ktorú sme ho s Božím požehnaním vyslali.

Marián Čop