10. výročie založenia spevokolu

„Spievajte Hospodinu novú pieseň, spievaj Hospodinu, celá zem! Spievajte Hospodinu, dobrorečte Jeho menu, zvestujte Jeho spásu deň po deň!“

Žalmy 96, 1-2

Spevokol bol založený v decembri 2009 mládežníkmi stretávajúcich sa pri kostole sv. Michala v Jirchářích na popud mládežníčky Zuzany Veverkovej s cieľom slúžiť na bohoslužbách, počas adventného či pôstneho obdobia a na rôznych cirkevných aktivitách.

Historicky prvé stretnutie spevokolu sa odohralo v stredu 9.12.2009 o 18:00 vo veľkej posluchárni Evangelickej teologickej Fakulte (ETF) v Čiernej ulici. Zo začiatku sa stretnutia odohrávali väčšinou na ETF (jedna z posluchární alebo kaplnka) alebo v zborovej miestnosti pri kostole sv. Michala v Jirchářích s maximálnou účasťou 11 ľudí. Prvé nácviky sme mali aj na internátoch, kde členovia spevokolu bývali. Po pár rokoch sa situácia stabilizovala a my sme dostali pevný časový blok v zborovej miestnosti pri kostole sv. Michala, kde sa akcie cirkevného zboru nekryli s nácvikom spevokolu. Od tej doby trénujeme výlučne v tejto miestnosti, za čo sme cirkevnému zboru veľmi vďační.

Za 10 rokov sa v Spevokole vystriedalo vyše 50 ľudí s mnohými rôznymi národnosťami a rôznym vierovyznaním, väčšinou Slováci z mládeže – teda evanjelického alebo reformovaného vierovyznania. Okrem Slovákov a Čechov sme v našom kruhu privítali zástupcov Nemecka, Rumunska, Spojených štátov amerických, Madagaskaru alebo Indie. Istý čas sme nácviky viedli v angličtine pre veľký počet anglicky hovoriacich členov, ktorí slovenčine a češtine nerozumeli. Počet členov sa pohyboval vždy medzi 7 až 19, avšak nikdy sme sa nedostali do situácie, aby sme museli spevokol úplne zrušiť pre nedostatok členov. Hoci boli sme v situáciách, kedy sme vystúpenia museli dôkladne plánovať podľa časových možností členov spevokolu.

V repertoári spevokolu máme viac ako 70 piesní s takmer výlučne kresťanskou tematikou. Spievame väčšinou v slovenskom alebo anglickom jazyku, no nechýbajú piesne v češtine, latinčine, nemčine či v madagaskarskom jazyku Malagasi.

S dirigovaním mi v prvých rokoch občasne vypomáhala Zuzka Veverková, kým sa nepresťahovala s manželom na Slovensko.

Spevokol vystupoval pravidelne počas celých 10 rokov na rôznych akciách, najčastejšie v kostole sv. Michala v Jirchářích, ktorý považujeme za našu rodnú pôdu. Vystupovali sme najmä na mládežníckych bohoslužbách, veľkonočných a vianočných bohoslužbách, no vystúpili sme aj na iných cirkevných akciách: poďakovanie za úrody zeme, inštalácia farára Mariána Čopa, ordinácia P. Roubíka, slávnostné bohoslužby k stému výročiu založenia Československa, bohoslužby k výročiu úmrtia M. R. Štefánika, Husove slávnosti, rozhlasové bohoslužby, pamiatky reformácie, pamiatky posvätenia chrámu alebo v rámci koncertu Krajania krajanom so zborom Bona Fide v roku 2015. Od roku 2011 sme taktiež pravidelnými účastníkmi Noci kostolov v kostole sv. Michala v Jirchářích. 

Dostali sme sa aj mimo našu rodnú pôdu. Na začiatku nášho účinkovania sme viac krát vystúpili na pôde Evangelickej teologickej Fakulty (ETF), napríklad na Vianočnom večierku a v spolupráci so študentmi z ETF sme spievali i v chráme u Martina ve zdi. Už v máji 2011 sme sa vydali mimo cirkevnú pôdu, a to na Náměstí Míru v rámci akcie Jarní kulturně-duchovní slávnosti. O rok neskôr do Emauz na Dni slovenských farností v Prahe. V roku 2015 sme spievali na Dni víry na Karlovom náměstí. S mužským byzantským zborom Najsvätejšej Trojice sme si zaspievali niekoľko krát v gréckokatolíckom kostole Nejsvetější Trojice. Na jeseň 2013 sme sa vydali za hranice a to do slovenskej Považskej Bystrice.

Sme pravidelnými účastníkmi Festivalu pěveckých sborů národnostních menšin v Praze, ktorý sa odohráva v Dome národnostných menšín na Prahe 2. Tu sme získali kontakty na ďalšie zbory a tak sme si s Hlasmi Bulharska zaspievali na vianočnom vystúpení v roku 2016 v Chráme sv. Cyrila a Metoděje a v decembri 2019 sme na náš koncert pozvali spevokol Mille Domi, ktorý reprezentuje maďarskú národnostnú menšinu. 

V decembri 2019 sme usporiadali koncert, kde sme si pripomenuli 10 rokov od svojho založenia. K desiatemu výročiu sme trénovali v zostave troch sopránov, troch altov, troch basov a iba jedného tenoru. V priebehu pár mesiacov je situácia opäť trochu iná – jedna sopranistka odišla na pol roka na Erasmus, pribudli dvaja noví mládežníci a jeden bas sme presunuli do tenoru. Veríme, že vystúpenie pred Veľkou nocou ukáže, či sa nám darí udržiavať rovnakú kvalitu spevu aj pri takýchto zmenách.

Spevokol stále víta nové hlasy, na veku, národnosti, vierovyznaní nezáleží. Kto si to chce s nami vyskúšať, môže tak urobiť ktorýkoľvek štvrtok na nácviku od osemnástej hodiny v zborovej miestnosti pri kostole sv. Michala, V Jirchářích 14, Praha. Všetci ste srdečne vítaní.

Lýdia Šoltésová, rod. Godušová, dirigentka spevokolu