POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro portál magazínu Evangelicus

– Při naší práci uplatňujeme vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů proti náhodnému nebo nedovolenému zničení, náhodné ztrátě, úpravám, neoprávněnému sdělování nebo přístupu.

– K osobním údajům všech našich členů, sympatizantů, spolupracovníků, a zákazníků přistupujeme eticky, transparentně, obezřetně a s maximálním respektem.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

EVANGELICKÁ CÍRKEV AUGSBURSKÉHO VYZNÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE

[dále jen „ECAV v ČR“]

IČ 62936611, se sídlem Praha 1–Nové Město, V Jirchářích 152/14, PSČ: 110 00, e-mail: urad@ecav.cz, URL: www.ecav.cz

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ECAV v ČR zpracovává v souvislosti s portálem svého magazínu Evangelicus osobní údaje, které ji byly poskytnuty jejími členy, sympatizanty, spolupracovníky (nebo zákazníky) prostřednictvím registračního formuláře nebo jinou cestou, např. telefonicky, písemně či elektronicky. Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména:

 • jméno a příjmení,
 • poštovní adresa,
 • e-mail,
 • akademický titul (je-li poskytnut),
 • telefonní číslo (je-li poskytnuto),
 • IP adresa (elektronický přístup k webové stránce, soubory cookies).

ECAV v ČR nebude v souvislosti s portálem svého magazínu Evangelicus zpracovávat žádné citlivé osobní údaje, resp. jejich zvláštní kategorie (čl. 9 nařízení EU 2016/679 – obecné nařízení o ochraně osobních údajů [dále jen „Nařízení“]).

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou ECAV v ČR v souvislosti s portálem magazínu Evangelicu zpracovávány za účelem informování a komunikace a za účelem prodeje publikací (zejména časopisu samotného) nebo (spolu)pořádání konferencí a jiných kulturních a vzdělávacích aktivit. V rámci tohoto účelu zpracování tak bude ke zpracování osobních údajů docházet zejména:

 1. při registraci a identifikaci na portále magazínu Evangelicus,
 2. pro komunikaci (v souvislosti se členstvím, informovování o aktivitách ECAV v ČR a dalších relevantních skutečnostech),
 3. plnění smluvního vztahu při prodeji publikací,
 4. pro komunikaci při (spolu)pořádání konferencí a jiných kulturních a vzdělávacích aktivit.

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Výše uvedené zpracování osobních údajů probíhá na základě:

 1. informovaného souhlasu uděleného nepodmíněně a svobodně ECAV v ČR
 2. oprávněného zájmu ECAV v ČR nebo nezbytné ochrany jejích práv a právních nároků,
 3. nutnosti splnění právní povinnosti vztahující se k ECAV v ČR.

V některých případech mohou být některé osobní údaje využity k veřejné prezentaci a marketingové činnosti ECAV v ČR vůči veřejnosti. Takto však budou osobní údaje využity pouze tehdy, když k tomu poskytovatel v konkrétním případě udělí zvláštní předchozí souhlas.

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od členů, sympatizantů, spolupracovníků nebo zákazníků, a to zejména v souvislosti se členstvím, informování o aktivitách ECAV v ČR a případně v rámci další komunikace (osobní, telefonické, písemné nebo jiné), vsouvislosti s prodejem publikací nebo v souvislosti se (spolu)pořádáním konferencí a jiných kulturních a vzdělávacích aktivit.

ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a jejich poskytovatel má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat písemným oznámením zaslaným na adresu sídla ECAV v ČR nebo na její e-mailovou adresu, jak je obojí uvedeno výše.

Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno ECAV v ČR, lze osobní údaje zpracovávat pouze v rozsahu odpovídajícímu právnímu důvodu zpracování, tj. zejména při plnění právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků.

SUBJEKTY ZPRACOVÁVAJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracovává ECAV v ČR, a to v písemné a elektronické formě. Osobní údaje mohou takto zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými Správce uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů dle platných právních předpisů.

ZPŘÍSTUPNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ JINÝM OSOBÁM

Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení) a osobám v pozici tzv. zpracovatelů osobních údajů spolupracujících s ECAV v ČR. Aktuální seznam zpracovatelů ECAV v ČR na žádost zašle poskytovateli na jeho e-mailovou adresu.

OBDOBÍ, PRO KTERÉ SUBJEKT SOUHLASÍ SE ZPRACOVÁVÁNÍM A DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Období, po které může Lutherova společnost osobní údaje zpracovávat, je stanoveno na základě účelu zpracovávání osobních údajů. Délka tohoto období však nepřesáhne 5 let po skončení právního základu pro zpracování osobních údajů (např. po ukončení členství, po dodání publikace, po skončení konference atd.) pokud nebude delší doba specifikována ve znění souhlasu.

DALŠÍ INFORMACE OPRÁVECH VSOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobám – subjektům údajů, jejichž osobní údaje zpracovává ECAV v ČR, přiznává zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů [dále jen „Zákon“] a Nařízení vedle práv již uvedených výše také zejména práva shrnutá níže.

 • Právo na přístup k osobním údajům dle § 12 Zákona: Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu ECAV v ČR povinna tuto informaci (obsahující vždy sdělení dle § 12 odst. 2 Zákona) bez zbytečného odkladu předat.
 • Ochrana práv dle § 21 Zákona: Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že ECAV v ČR provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt požádat ECAV v ČR nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby ECAV v ČR nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).
 • Podle Nařízení má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od ECAV v ČR potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.
 • Podle Nařízení má subjekt údajů právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: Subjekt údajů má právo (v případech stanovených Nařízením) požádat ECAV v ČR o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud zanikl nebo není shledán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u ECAV v ČR.
 • Podle Nařízení má subjekt údajů právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést u ECAV v ČR námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů ECAV v ČR i nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou být zejména případy ochrany práv a právních nároků ECAV v ČR.
 • Podle Nařízení má subjekt údajů právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní údaje od ECAV v ČR a předat je jinému správci osobních údajů.
 • Podle Nařízení má subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu: Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení. Tímto dozorovým úřadem bude pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.