Konfirmácia 2020 (Marián Čop)

Konfirmácia 5. júla 2020

Po dvojročnej príprave sa v tomto roku chystalo spolu sedem konfirmandov Slovenského ev. a. v. cirkevného zboru v Prahe potvrdiť svoju krstnú zmluvu pri slávnosti konfirmácie. Dovolím si zdôrazniť termín „chystalo“, pretože v marci 2020 sa zrazu všetko začalo meniť a nie len do spoločnosti ale aj do života týchto siedmich mladých ľudí a ich rodín vstúpila neistota spôsobená celosvetovou pandémiou covid – 19, respektíve opatreniami, ktoré kvôli tejto chorobe boli prijímané. Pôvodný termín 16.-17. máj padol. Príprava sa presunula do priestoru on – line. Na otázku, kedy bude konfirmácia nevedel nikto odpovedať. Ale ako sme sa už neraz presvedčili a znovu sme si to mohli potvrdiť, stále platí slovo Písma: „Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará.“ 1 Pt 5, 7 Pán Boh sa o nás postaral a ponúkol nám aj termín s ktorým sme museli byť nad mieru spokojní. Veď 5. júl je deň, kedy si pripomíname príchod vierozvestov Cyrila a Metoda na naše územie. Takto si to môžu zapamätať aj títo naši konfirmandi, ktorí verejne pred celým cirkevným zborom potvrdili svoju krstnú zmluvu a vyznali svoju vieru v Boha Otca, v Boha Syna – Pána Ježiša, v Boha Ducha Svätého. Zároveň sa Alžbeta, Rebeka, Benjamín, Július, Samson, Jirka a Michal stali dospelými členmi cirkevného zboru a pristúpili po prvý krát k sviatosti Večere Pánovej.  Na svoju cestu dospelosti vo viere boli vyslaní slovom Písma svätého: „Bojuj dobrý boj viery, dosahuj večný život, do ktorého si povolaný a pred mnohými svedkami vyznal si dobré vyznanie.“ 1 Tim 6, 12 Boj viery nie je proti niekomu inému. Pán Ježiš nás neposiela aby sme bojovali proti druhým ľuďom. Je to boj samého so sebou, so svojim hriechom, so svojimi zlými vlastnosťami, so svojimi pokušeniami. V tomto boji ide o to premôcť to, čo mi bráni na ceste viery byť s Pánom Ježišom. Niekedy to môže byť naša vlastná ľahostajnosť, lenivosť, alebo aj oveľa lákavejšie pokušenia. Tento boj je to celoživotná záležitosť každého veriaceho. Bojovať boj viery nás apoštol Pavel pozýva dobrým vyznaním. Aby sme ten pojem „dobré vyznanie“ mohli lepšie pochopiť, môžeme k nemu pripojiť vysvetlenie. Grécky pojem použitý v texte listu Timoteovi „dobré vyznanie“, môžeme ešte preložiť alebo vyložiť týmito pojmami:  zdravé, vhodné, použiteľné, bezchybné, pekné, príjemné, príťažlivé, mravne dobré. Všetky tieto významy dopĺňajú práve tú myšlienku o aké vyznanie našej viery pred ľuďmi ide. Prajem nie len konfirmandom, ale aj všetkým nám, aby sme sa o také vyznanie snažili a dokázali ho realizovať v tom každodennom zápase nášho života. Pripomeňme si našu konfirmáciu, keď sme stáli pred oltárom, čo sme vyznávali, ako sme to prežívali a či ten náš sľub Bohu, cirkvi, rodičom napĺňame svojim životom. To patrí tiež ku konfirmácii a životu dospelého človeka vo viere.